< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 25 Next >
 • 1.
  User profiles
 • Hồ sơ thành viên

  Translated bylink2caro on 2010-06-22 (Report this user)

 • 2.
  Website
 • Trang web

  Translated bytran.minhquan on 2010-06-04 (Report this user)

 • 3.
  You have been unsubscribed from our mailing list.
 • Bạn đã hủy đăng ký nhận tin từ danh sách mail của chúng tôi.

  Translated byhuanctv on 2012-07-23 (Report this user)

 • 4.
  The captcha code has expired.
 • Mã capcha đã quá hạn.

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 5.
  Verify Here
 • Xác nhận ở đây

  Translated bytuctrungsoft on 2010-06-04 (Report this user)

 • 6.
  Internal Server Error
 • Sever lỗi
 • 7.
  URL (%(url)s) is not valid.
 • URL (%(url)s) không hợp lệ.

  Translated byhuanctv on 2011-09-16 (Report this user)

 • 8.
  Uploads per day
 • Tải theo ngày
 • 9.
  Link Exchange Completed
 • Hoàn thành hoán đổi link

  Translated byhuanctv on 2011-09-16 (Report this user)

 • 10.
  Please enter the code in the image below.
 • Hãy nhập mã trong ảnh dưới

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 25 Next >