< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 25 Next >
 • 1.
  On which page did you experience the problem?
 • Bạn tìm thấy vấn đề này ở trang nào vậy?

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 2.
  About Us
 • Về chúng tôi

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 3.
  The text you entered did not match the text in the image.
 • Văn bản bạn nhập không khớp với hình.

  Translated bytuctrungsoft on 2010-06-04 (Report this user)

 • 4.
  Leave empty to use default command.
 • Để trống để dùng dòng lệnh
 • 5.
  Failed to add link
 • Lỗi khi thêm liên kết

  Translated byhuanctv on 2011-09-16 (Report this user)

 • 6.
  Active
 • Kích hoạt
 • 7.
  All
 • Tất cả

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 8.
  Your activation link is incorrect.
 • Đường dẫn để kích hoạt không đúng.

  Translated byhuanctv on 2010-06-04 (Report this user)

 • 9.
  Close
 • Đóng

  Translated bytran.minhquan on 2010-06-04 (Report this user)

 • 10.
  Sign in
 • Đăng nhập

  Translated bytran.minhquan on 2010-06-04 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 25 Next >